Cenník

Cenník platný od 11.3.2019
  
Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta
Vyšetrenie EKG10,00€
Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie13,00€
Očkovanie, podanie injekcie10,00€
Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov10,00€
Lekárska správa/potvrdenie vydané v cudzom jazyku50,00€
Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti30,00€
CRP vyšetrenie na počkanie10,00€
Vystavenie zdravotného preukazu s realizáciou vyštrenia TR s vyšetrením pre epidemiologicky závažnú činnosť25,00€
Komplexná lekárska prehliadka s rozšírenými laboratórnymi vyšetreniami vrátane EKG50,00€
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s výkonom práce /príp. inej činnosti **
Administratívna práca / základná prehliadka + EKG/25,00€
Posúdenie viacerých faktorov práce súčasne s osobitnými predpismi podľ Vestníka MZSR / bez odberov/30,00€
Posúdenie viacerých faktorov práce súčasne s osobitnými predpismi podľa Vestníka MZSR / s odbermi – KO , FW, max. 5 biochemických parametrov/+ cena za každý ďalší biochem. parameter + 2€45,00€
Práca na elektrickom zariadeni, SBS45,00€
Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy40,00€
Vedenie motorového vozidla /malého plavidla -žiadateľ30,00€
Vedenie motorového vozidla – predlženie platnosti / dôchodci/25,00€
** Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
Potvrdenie o zdravotnom stave a iné výkony
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na žiadosť FO a PO (diétne, sociálne, bytové a iné účely)*10,00€
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie30,00€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s absolvovaním lek. prehliadky za účelom posúdenia spôsobilosti na prácu2,00€
Vypísanie správy, alebo výpis z dokumentácie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne, príp na vlastnú žiadosť pacienta30,00€
Vypracovanie lekárskeho nálezu pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z10,00€
Vystavenie PN pre EÚ poistenca5,00€
Vystavenie duplikátu tlačiva pri strate a znehodnotení tlačiva (RTG žiadanky, recept, výmenný lístok)2,00€
Kopírovanie lekárskych nálezov na vlastnú žiadosť /1 strana/0,20 €
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín20,00€
Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením na počkanie50,00€
Odborná konzultácia, administratívne služby poskytnuté nad rámec úhrady zdravotnou poisťovňou, každých 10 min10,00€
Management pacienta nad rámec zdravotného poistenia170,00€
*pre pacientov, ktorí absolvovali komplexné interné vyšetrenie v posledných 6 mesiacoch, príp. absolvovali zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch.
Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 44 ods.1 zakazuje posyktovateľovi požadovať úhradu a ods.2 zakazuje podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou. Zdravotná starostlivosť podľa tohto cenníka bude poskytnutá na základe slobodnej vôle pacienta vyjadrenej v písomnej žiadosti pacienta, ktorý je pacient povinný predložiť pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.